• + 972-3-5505453

  • lesico@lesico.com

איכות הסביבה

חטיבת איכות הסביבה של לסיכו מקימה ומפעילה מתקני טיהור שפכים מתקדמים לטיפול שניוני, ושלישוני, תחנות שאיבה מורכבות, מתקני התפלה, מתקנים לטיפול בבוצה וריאקטורים לטיפול בריח. הפעילות מבוצעת עבור בעלי התשתיות המובילים בארץ כגון איגודן, רשויות מקומיות ותאגידי מים וביוב ומנהלת תשתיות ביוב.

בתחילת שנות התשעים החלה לסיכו להקים תחנות שאיבה ובמהלך השנים ביססה את עצמה כאחד הקבלנים המובילים בתחום. לקראת שנות ה-2000 נכנסה החברה לענף המט״שים להקמה של מתקני טיהור שפכים מתקדמים לטיפול שניוני ושלישוני.

בשנות ה-2000 הוקמה חברת א.ל.ד בה מחזיקה החברה 28% בשותפות עם אלקו מקבוצת אלקטרה. החברה עוסקת בהפעלה ותחזוקה של מעל 20 מתקני טיהור שפכים מוניציפאליים מהמתקדמים בישראל. כמו כן באמצעות חב׳ הבת א.ל.א [50%] בשותפות עם אלקו מקבוצת אלקטרה החברה עוסקת בפינוי תמלחות ממפעלי התעשייה באזור הצפון.